» شورای علمی

کمیته ها
الف. آموزه های علوی با تاکید بر نهج البلاغه (اعم از مطالعات موضوعی سنتی و مطالعات میان رشته ای)
ب. علوم نهج البلاغه (اسناد، ادبیات، بلاغت، شروح، کتاب شناسی و ...)
ج. مطالعات متنی نهج البلاغه (تصحیح نسخ، ترجمه و ...)

شورای علمی: (به ترتیب حروف الفبا)

1. پاکتچی، احمد: دانشگاه امام صادق (ع)
2. تجلیل، جلیل: دانشگاه تهران
3. جعفری، محمد مهدی: دانشگاه شیراز
4.دلشاد تهرانی، مصطفی: دانشگاه قرآن و حدیث
5. دین پرور، سید جمال الدین: بنیاد نهج البلاغه
6. فقهی زاده، عبدالهادی: دانشگاه تهران و معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7. محقق داماد، سید مصطفی: دانشگاه شهید بهشتی
8. محقق، مهدی: دانشگاه تهران
9. مسعودی، عبدالهادی: دانشگاه قرآن و حدیث
10. معارف، مجید: دانشگاه تهران
11. مهدوی راد، محمد علی: دانشگاه تهران (پردیس قم)