معیارهای ارزیابی کتاب برگزیده یا شایسته تقدیر 
لازم به ذکر است مخاطب جایزه بر هر دو گروه آثار پژوهشی و آثار فرهنگی می باشد. از این رو در ادامه معیارها در دو سطح ارائه شده است. نخست به معیارهای عامی اشاره شده است که در ارزیابی هر دو طیف از آثار مبنای داوران خواهد بود و در ادامه نیز برای هر یک از گروه های پژوهشی و فرهنگی نیز به صورت مستقل معیارهایی جهت ارزیابی آثار بیان شده است.
2-1. معیار های عام
1. تاثیرگذاری در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کشور،
2. تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب،
3. استحکام و زیبایی زبان،
4. تناسب با نیازها و مقتضیات فرهنگی و دینی جهان اسلام،
5. رعایت استانداردها در اصول نگارش و شیوایی بیان،
6. متناسب بودن حجم و کفایت مباحث. 
2-2. معیارهای آثار شاخص در پژوهش مرتبط با نهج البلاغه
1. مسأله محور بودن پژوهش،
2. رعایت استانداردها در ساختار و فصل بندی اثر، 
3. رعایت استانداردهای در ذکر مستندسازی اثر،
4. به روز بودن و اصیل بودن داده ها و منابع،
5. بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،
6. متناسب بودن عنوان و محتوای اثر،
2-3. معیارهای آثار شاخص در ترویج فرهنگ علوی
1. برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،
2. ارائه هرچه بهترِ راهکارهای علی(ع) برای حل مشکلات جامعه
3. برگردانِ صحیح و روانِ فرمایشاتِ علوی برای عموم مردم (معیار اختصاصی بخش ترجمه)
4. کمک به استحکام تئوریک مبانی سبک زندگی با رویکرد علوی
5. اهتمام به تقویت شاخصهای وحدت¬بخش با تاکید بر آموزه¬های علوی 
6. جریان سازی مثبت فرهنگی پیرامون امام علی(ع) و نهج¬البلاغه
7. ارتقاء سطح سواد عمومی جامعه در حوزۀ معارف علوی
8. رعایت استانداردهای تالیف، تصحیح و ترجمه،
9. پاکیزگی و آراستگی کتاب از حیث حروف چینی، صفحه بندی و چاپ،
10. استفاده از طراحی مناسب و امکانات چند رسانه ای در اثر،
11. تعریف شده بودن طیف مخاطب،
12. به روز بودن و ابتناء اثر بر دستاوردهای جدید علمی، 
13. دقت در نقل بیانات حضرت علی(علیه السلام) و ارائه مستندات مربوط