» دبیرخانه جایزه

دبیر علمی جایزه: دکتر احمد پاکتچی 
دبیران اجرایی جایزه: دکتر قاسم درزی- دکتر مرتضی سلمان نژاد
کارشناس اجرایی جایزه: آقای پیام صدریه
کارشناس دبیرخانه : آقای محمد صفری
pr@ibbnb.ir
روابط عمومی
ایمیلها
pakatchi@ibbnb.ir

darzi@ibbnb.ir
salman negad@ibbnb.ir
sadrieh@ibbnb.ir
safari@ibbnb.ir